Zorgvilla Craenenbroeck kwaliteitsverslag over 2022 (Van Hollant kwaliteitsprofiel)

 

Profiel

Craenenbroeck is een kleinschalige particuliere zorgvilla van Van Hollant Heiloo BV. In 2022 was Craenenbroeck de enige zorgvilla van Van Hollant; het businessplan is meerdere vergelijkbare zorgvilla’s te stichten. 1 januari 2023 is de tweede zorgvilla geopend met de naam Bestevaer gevestigd in Assendelft.

De zorgvilla is ondergebracht in een nieuw (2014) klassiek gebouw, centraal in het dorp, op 8 minuten lopen van het NS-station en 15 minuten van het winkelcentrum.

Missie

Van Hollant is een ondernemende en innovatieve woonzorgorganisatie die als doel heeft om zich te blijven verbeteren ten dienste van haar bewoners en medewerkers. Middels vraag-gestuurde zorg en dienstverlening kunnen de bewoners, alleen of met hun partner, zelfstandig blijven wonen binnen een stijlvolle woonomgeving.

Persoonlijke aandacht voor de mens achter de zorgvraag, daadkrachtige zorg en een op maat gemaakte dienstverlening vormen de uitgangspunten voor deze missie. Alle medewerkers zetten zich iedere dag met passie in om de bewoners te blijven verrassen.

De bewoners

In 2022 woonden er gemiddeld 33 bewoners in de villa gehad, van wie 6 echtparen. 25 van hen hadden een CIZ-indicatie en kregen zorg volgens de WLZ en 5 bewoners kregen wijkverpleging. Alle bewoners hadden familieleden als contactpersonen.

De bewoners kunnen ook tijdens de palliatieve fase in de villa wonen en alle zorg ontvangen die zij nodig hebben.

Echtparen kunnen in de zorgvilla samenwonen, ook als zij heel verschillende gezondheidsproblemen hebben of als slechts één van hen zorg nodig heeft. Als één van beiden overlijdt, kan de overblijvende partner in hun appartement blijven wonen.

Onderzoek door middel van enquêtes is door het kleine aantal bewoners niet betrouwbaar. Dit is ook de reden dat de locatiemanager daarnaast veel individuele gesprekken voert met bewoners of de contactpersonen/vertegenwoordigers van de bewoners. Deze reacties worden vastgelegd en indien nodig vloeien er relevante acties uit voort.

De medewerkers

De directie en de locatiemanager beschouwen de collega’s/medewerkers als de belangrijkste schakel in de zorg en dienstverlening. In 2022 waren er gemiddelde 51 personen werkzaam in Craenenbroeck, exclusief afwashulpen:

Functie Aantal
Verpleegkundige niveau 5 1
Verpleegkundige niveau 4 5
Verzorgende IG niveau 3 10
Helpende (plus) niveau 2 9
Activiteitenbegeleider HBO 1
Activiteitenbegeleider MBO 2
Gastvrouw salon 2
Facilitair 21
Totaal 58

Van alle collega’s/ medewerkers werkt het grootste deel parttime.
In 2022 waren er gemiddeld 34 FTE’s.

Overdag is één van de verpleegkundigen/ verzorgenden IG de dagregisseur. Tijdens de nachtdienst is er altijd iemand aanwezig met een BHV diploma. De collega’s van het zorgteam geven ’s nachts vorm aan de achterwacht. Hij/zij kan binnen 30 minuten in de zorgvilla aanwezig zijn en is gedurende de gehele nacht telefonisch bereikbaar en beschikbaar.

Zorgvilla Craenenbroeck streeft ernaar om te werken met een vast team van medewerkers. Door de wisselende diensten, als gevolg van de 24/7 aanwezigheid, is het uiteraard niet mogelijk dat steeds dezelfde persoon bij een bewoner komt; bij de dagelijkse indeling van de taken wordt er wel naar gestreefd dit zoveel mogelijk te organiseren. Het is voor de bewoners erg prettig om vaste en vertrouwde gezichten om zich heen te hebben. Op dit moment is het nog steeds gelukt om zonder uitzendkrachten of zzp’ers te werken

Landelijk blijkt dat het steeds lastiger is om gekwalificeerde zorgcollega’s aan te trekken. Het lukt bij de zorgvilla tot nu toe nog steeds om enthousiaste, bekwame en deskundige collega’s toe te voegen aan het team.

Ratio personele kosten/opbrengsten

Binnen Van Hollant Heiloo BV (Van Hollant) is de ratio personeelskosten versus zorgomzet hoger dan bij reguliere zorginstellingen. Mede vanuit de maandelijkse woonservicekosten dragen de bewoners van de zorgvilla bij aan de bekostiging van deze extra personeelsinzet.

Het werkelijk aantal uren geleverde zorg ligt bij Van Hollant flink hoger dan het vanuit de wet- en regelgeving vereiste minimaal aantal in te zetten uren. Dit kan in sommige gevallen oplopen tot tweemaal de inzet van medewerkers vergeleken met de minimumeisen, mede door het relatief lage aantal overhead uren en het gebruik van tablets en zorgdomotica. De daadwerkelijke zorginzet wordt jaarlijks getoetst door een onafhankelijke accountant. Afgelopen jaar heeft de accountant wederom bevestigd dat het daadwerkelijk aantal geleverde zorguren bij Van Hollant stukken hoger ligt dan het branche-gemiddelde. Kortom; er zijn meer medewerkers aanwezig zodat de bewoners meer aandacht krijgen en de dienstverlening van een hoog niveau is.

Samenwerkingsovereenkomsten

In zorgvilla Craenenbroeck heeft elke bewoners zijn eigen huisarts. Daarnaast heeft
Zorgvilla Craenenbroeck een samenwerkingsverband met Stichting De Zorgcirkel voor wat betreft de inzet van de Specialist Ouderengeneeskunde (SO). De SO is in te zetten als daartoe aanleiding is.

Voor het opleidingsplan heeft Craenenbroeck onder andere een samenwerkingsovereenkomst met Soliede. Zij trainen de medewerkers gedurende het jaar op onderwerpen die te maken hebben ontruiming. Ook is er een samenwerkingsverband met een Cesar therapeut, zij traint de medewerkers op het gebruik van hulpmiddelen en het goed inzetten van het eigen lijf waardoor zij zich minder belast voelen. Er is ook een samenwerkingsverband met apotheek Heylo.

De samenwerking tussen Craenenbroeck en andere organisaties verloopt goed en wordt jaarlijks geëvalueerd, waarna eventuele verbeterpunten verder worden uitgedacht en geïmplementeerd.

De Zorgvilla

De zorgvilla bestaat uit drie woonlagen en heeft 29 appartementen. De appartementen variëren in grootte van 35 tot 95 m2. Elk appartement heeft een eigen badkamer welke minder-valide toegankelijk is. 22 van de appartementen beschikken over een slaapkamer, een gastentoilet, een woonkamer met keuken, een berging en zijn geschikt voor echtparen. Een aantal appartementen beschikt over een eigen balkon, andere over een eigen terras en een aantal beschikt over een loggia. 7 appartementen zijn woon-slaapkamers (zogenaamde studio’s). Deze studio’s hebben ook een eigen badkamer. We zien dat deze voornamelijk bewoond worden door bewoners met een grotere zorgvraag. Gedurende de dag verblijven zij grotendeels in de salon. Hier is de gehele dag een medewerker aanwezig om de bewoners te ondersteunen en activiteiten met hen te ondernemen.

De Tuinkamer beschikt over een openhaard en een serre met aansluitend een groot terras. Achter en rond het terras ligt de onder architectuur aangelegde tuin en de parkeerplaats.

In de zorgvilla bevinden zich verder een keuken, verpleegpost, kantoor, filmzaal, fysioruimte met diverse oefenmaterialen, een beautysalon waar de kapster, pedicure en schoonheidsspecialiste komen, een linnenkamer waar alle was voor de bewoners verzorgd wordt en verschillende technische ruimtes. Er zijn twee liften in de zorgvilla en in de centrale hal bevindt zich een royale trap. Voor gasten is een logeerkamer beschikbaar.

De gehele zorgvilla heeft energiezuinige vloerverwarming en ventilatie. Het hele platte dak van de villa is voorzien van zonnepanelen. De salon en tuinkamer zijn voorzien van airconditioning net als de zes appartementen op de tweede verdieping.

Kernwaarden

De kernwaarden van Craenenbroeck zijn:

Zorg, service, gastvrijheid, comfort en veiligheid.

Zorg; Goede zorg is de primaire doelstelling van zorgvilla Craenenbroeck. De medewerkers worden geselecteerd op kwaliteiten die hier bij passen en tijdens het werken in de zorgvilla worden zij begeleid en voortdurend bijgeschoold. Moderne apparatuur is beschikbaar.

De zorg is persoonsgericht en respectvol met als motto “verzorgd wonen, vrij leven”. De bewoner is, voor zover dit mogelijk is, zelf verantwoordelijk voor de invulling van zijn/haar leven. Hij/zij maakt de keuzes en neemt beslissingen. Over de invulling van de zorg die een bewoner ontvangt, wordt altijd overlegd met de bewoner of indien nodig met zijn naasten. Na zes weken is er een definitief zorgleefplan waarin alle afspraken rondom de zorg worden vastgelegd. Er vindt een keer per jaar een multidisciplinaire overleg (MDO) plaats met de arts, fysiotherapeut, diëtiste, logopediste en verpleegkundige/ verzorgende vanuit de zorgvilla. De bewoner kan hierbij aanwezig zijn of kan input geven voorafgaand aan dit overleg. Ieder half jaar wordt het zorgleefplan met de bewoner en /of diens naasten besproken en eventueel aangepast.

De bewoner krijgt binnen de zorgvilla een Eerste Aanspreekpunt Bewoner toegewezen (EAB-er). De EAB-er heeft regelmatig contact met de bewoner en fungeert als spin in het web voor de bewoner. Hij / zij is verantwoordelijk voor de voorbereidingen van het MDO en zal het zorgleefplan up-to-date houden en alle wijzigingen met de bewoner doorspreken.

De zorgvilla rapporteert en bewaart alle gegevens van de bewoners in het Elektronisch Cliënten Dossier ( ECD). Deze gegevens zijn voor de bewoners inzichtelijk. De familie of contactpersonen kunnen, na nadrukkelijke toestemming van de bewoner, toegang krijgen tot een deel van dit dossier. De applicatie die hier toegang toe geeft is Carenzorgt.

Er is een kwaliteitsverpleegkundige in dienst. Zij heeft als primaire taak het zorgdragen voor continue aandacht, toezicht en sturing op de zorginhoudelijke zaken. Dit betreft zowel individuele als zorgvilla-brede zorgprocessen. Verslaglegging in de verpleegkundig dossiers is een andere taak van de kwaliteitsverpleegkundige.

De medicatie voor de bewoners wordt door apotheek Heylo verzorgd. In het zorgleefplan staat beschreven of een bewoner zelfstandig is in de medicatie inname of dat het zorgteam dit overneemt. Voor die bewoners waar het zorgteam de medicatie beheert, komt de medicatie gebaxterd aan en wordt in het appartement in een beautycase met code bewaard. De medicatietoediening wordt door middel van een elektronisch systeem afgetekend door de zorgcollega. Bewoners die de medicatie zelfstandig beheren krijgen de medicatie aangeleverd door het zorgteam en regelen vanaf dit moment de inname zelfstandig.

Vrijheidsbeperking

Zorgvilla Craenenbroeck is een open zorgvilla. Bewoners kunnen en mogen zich zelfstandig en vrijelijk verplaatsen binnen en buiten de zorgvilla. Het domotica systeem voorziet in de mogelijkheid om bepaalde zaken te signaleren. Een ‘uit bed melding’, een ‘uit het appartement melding’ en een ‘uit de zorgvilla melding’ kunnen geactiveerd worden na zorgvuldige afweging en altijd in overleg met de bewoner, de arts en familie. De vrijheidsbeperkingen maatregelen worden maandelijks geëvalueerd om te kunnen beoordelen of de noodzaak nog aanwezig is. Er wordt gehandeld naar de Wet Zorg en Dwang.

Als blijkt dat een bewoner de veiligheid van een gesloten deur nodig heeft, wordt in overleg met bewoner, arts en contactpersonen, een andere woonplek gezocht. Sinds de opening in 2014 is dit driemaal voorgekomen.

Wonen en Welzijn

Service: In Craenenbroeck is de service gebaseerd op zorgzaamheid en gastvrijheid, gastvrijheid voor de bewoners en voor hun gasten. De medewerkers / collega’s zijn zowel uitvoerend als ondersteunend, zodat de bewoners ook zelf gastvrouw of gastheer kunnen zijn voor hun gasten, die altijd welkom zijn.

De maaltijden die, behalve in de Tuinkamer, de Salon en bij goed weer op het terras, ook in de appartementen kunnen worden geserveerd, worden bereid door de ervaren chef-kok. De menu’s zijn gevarieerd en er zijn keuzemogelijkheden.

Eenmaal per week kan één van de bewoners het menu uitkiezen, dikwijls zijn dit klassieke gerechten. Tijdens feestdagen (zoals Kerstmis) wordt aan de maaltijden extra aandacht besteed en iedere maand is er themadag met een bepaalde specialiteit.

De hele dag worden koffie, thee en andere dranken geserveerd in de Tuinkamer, op het terras of in het appartement.

Van Hollant geeft op de volgende manier invulling aan de kwaliteitsgelden. Met de bewoners die een CIZ indicatie hebben, worden gesprekken gevoerd over hun interesses, hun wensen en hun mogelijkheden. Op basis daarvan worden voor de bewoners actieve en passieve activiteiten mogelijk gemaakt. Ook in 2022 is de invulling zo gegaan.

Verschillende keren per week wordt er gymnastiek op verschillende niveaus georganiseerd, er wordt onder andere gedaan aan gym, bewegen aan tafel en stoelgym. Minimaal twee maal per maand werden er uitjes buiten de villa georganiseerd. Daarnaast was er wekelijks een muziekactiviteit, creatieve activiteit en een gespreksgroep.

Op verzoek van de bewoners gaan zorgmedewerkers met hen wandelen.

Gastvrijheid: Voor de medewerkers/collega’s van Craenenbroeck is gastvrijheid een tweede natuur. Jaren lang hebben alle medewerkers/collega’s dan ook jaarlijks een gastvrijheidstraining aangeboden gekregen.

Comfort: Craenenbroeck wil haar bewoners minstens hetzelfde comfort bieden als zij thuis gewend waren. Verwarming, airconditioning en de verlichting zijn daarop ingesteld. De appartementen worden door de bewoners naar hun eigen smaak ingericht. In de tuinkamer is een openhaard, de banken daarbij nodigen uit tot drinken van koffie, thee of een aperitief. De eetkamerstoelen zijn gemakkelijk, op het terras staan verstelbare ‘luie’ tuinstoelen en parasols.

Veiligheid:

Bij de bouw en de inrichting van de zorgvilla is gestreefd naar optimale veiligheid en toegankelijkheid: in de gangen zijn zo weinig mogelijk deuren geplaatst om de toegankelijkheid te vergroten. De deuren die er wel zijn, zowel in de gangen als in de appartementen, zijn dubbel uitgevoerd zodat er voldoende ruimte is om te passeren met rollator of rolstoel.

Er zijn geen of minimale drempels.

In geval van brand zullen de deuren in de gangen centraal worden gesloten; de bediening van de deuren van de appartementen wordt dan centraal verzwaard. De liften worden automatisch op de begane grond geblokkeerd. Maandelijks worden deze systemen getest.

De BHV ploeg heeft ook in 2022 maandelijks een brandweeroefening gehouden.

In de hal van het gebouw is een automatische externe defibrillator (AED) geïnstalleerd. Alle BHV-medewerkers zijn in 2022 getraind in het gebruik hiervan.

Iedere bewoner heeft, indien gewenst, een persoonlijke alarmknop om de pols of om de hals.

In de hal, de badkamer en de berging gaat automatisch het licht aan zodra iemand daar naar binnen gaat.

Er is een onderhoudsplan voor de gehele zorgvilla, dit betreft o.a. de controle van waterleidingen op legionella, het controleren en keuren van alle apparatuur etc.

Leiderschap, governance en management

Een van de directieleden is HBO-verpleegkundige, zij is geregeld in de zorgvilla om waar nodig te ondersteunen en de sfeer te proeven. De directie en locatiemanager staan dicht bij de bewoners en de medewerkers. De locatiemanager is bijna dagelijks in de villa aanwezig en zij woont alle teamvergaderingen bij. De directie voert jaarlijks enkele keren overleg met de ondernemingsraad.

Binnen Zorgzorgvilla Craenenbroeck is er een aantal belangrijke uitgangspunten voor de medewerkers:

  • Alle medewerkers / collega’s zijn even belangrijk, ongeacht de verantwoordelijkheden en taken;
  • Er is aandacht voor de professional en eigenaarschap;
  • Scholing en coaching is belangrijk en hierin wordt geïnvesteerd;
  • De directie en de locatiemanager hebben een faciliterende en ondersteunende rol, zij geven de medewerkers verantwoordelijkheid en vragen hen deze te dragen.

Kwaliteit

Kwaliteitsmanagementsysteem

Het kwaliteitsmanagementsysteem is door Lloyd’s LRQA gecertificeerd volgens de ISO normen. Jaarlijks wordt er door Lloyd’s LRQA een externe audit uitgevoerd. Ook in 2022 is dat gebeurd, en daarbij zijn er geen afwijkingen geconstateerd.

Zorgvilla Craenenbroeck wil de zorg en dienstverlening steeds meer verbeteren. Jaarlijks worden er dan ook interne audits gehouden. Naast deze interne audits vinden er ook externe audits plaats om de verschillende gebieden binnen de zorgvilla te beoordelen. Bureau de Wit controleert op regelmatige basis de Warenwet en zij doen ook de controle op de beheersing van het legionellaplan. De infectiepreventie wordt ook door middel van een externe audit beoordeeld. De verbeterpunten die voortvloeien uit de audits worden opgenomen in het verbeterregister en gevolgd in de managementrapportage.

In 2022 heeft er ook een bewonersraadpleging plaatsgevonden. De NPS score was 22, die van 2021 was 18. Dit betekent dat dit jaar meer bewoners de dienstverlening van Van Hollant zullen aanbevelen. Op zorgkaart Nederland is het gemiddelde rapportcijfer een 9,5.

Alle nieuwe medewerkers van de zorgvilla volgen vanaf indiensttreding het reguliere aanbod van trainingen op gebied van gastvrijheid, bedrijfshulpverlening, AED training, HACCP training en, specifiek voor het zorgteam, de voorbehouden handelingen.

Twee leden van het zorgteam zijn ook ergo coaches. Zij adviseren het team op het gebied van het inzetten en het gebruiken van hulpmiddelen. Het doel hiervan is om de bewoners zo prettig mogelijk te kunnen begeleiden bij de zorg enerzijds en anderzijds het lichamelijke welzijn van de collega’s zo optimaal mogelijk houden.

Alle verzorgenden IG en de verpleegkundigen zijn ingeschreven in het kwaliteitsregister van de V&VN. Er is een e-learning platform waar alle collega’s toegang toe hebben en waar zij hun kennis up-to-date kunnen houden. Voor het maken van de e-learning ontvangen zij accreditatiepunten welke bijgeschreven worden in het kwaliteitsregister van de V&VN. Hiermee bevordert Van Hollant de deskundigheid van het zorgteam.

Van Hollant is een erkend SBB leerbedrijf. Dit betekent dat van Hollant bevoegd is om stagiaires te begeleiden tijdens de opleiding die zij volgen. Binnen alle teams zijn er stageplaatsen beschikbaar. In 2022 waren er voldoende aanmeldingen van stagiaires.

Bewonersparticipatie zag er in 2022 in Craenenbroeck als volgt uit; Elke 6-8 weken vindt er een bewonersbijeenkomst plaats. Alle bewoners en hun familieleden zijn daarbij welkom. De opkomst lag gemiddeld tussen de 10-20 bewoners. Veel verschillende onderwerpen komen op tafel en bewoners zijn in staat om hun vragen en opmerkingen te plaatsen.

Daarnaast heeft Craenenbroeck een cliëntenraad, de leden buigen zich vooral over de meer officiëlere zaken. Zowel de invulling van de bewonersbijeenkomsten als de vergaderingen met de cliëntenraad worden door het management als waardevol ervaren.

Klachtenbehandeling: Zorgvilla Craenenbroeck streeft ernaar dat klachten besproken worden met de betreffende medewerker en/of locatiemanager. Als de klacht niet naar tevredenheid opgelost kan worden kan de bewoner deze klacht voorleggen aan de interne klachtenfunctionaris. Als ook dit geen bevredigende oplossing biedt kan de bewoner zich richten tot de externe klachtenfunctionaris bij de branchevereniging SPOT. Als laatste mogelijkheid kan een beroep gedaan worden op de Stichting Zorggeschil.

Onderwerpen die een bewoner en/of zijn vertegenwoordiger niet kan of wil bespreken met de medewerker of de locatiemanager kunnen worden voorgelegd aan de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon is een onafhankelijke deskundige die als mediator zal optreden.

Leren en Werken aan kwaliteit

Lerend netwerk

Sinds januari 2021 is Van Hollant onderdeel van Orpea Nederland. Orpea Nederland heeft verschillende labels onder zich. In 2022 hebben vooral de staffuncties gebruik gemaakt van dit netwerk.

Van Hollant is ook aangesloten bij SPOT. SPOT is een branchevereniging die opkomt voor de belangen van kleine en kleinschalige thuis- en woonzorgorganisaties. Bij deze vereniging zijn ruim 100 zorgaanbieders aangesloten en het functioneert daarom dus ook als een lerend netwerk voor de directie en het management.

Verbeterparagraaf

In het jaar 2022 heeft Van Hollant ingezet op behoud van en waar het kan verbetering van de geleverde kwaliteit en hebben we vastgehouden aan de plannen zoals we die de afgelopen jaren hebben ingezet. In 2022 zijn de kwaliteitsimpulsgelden integraal onderdeel geworden van de zzp-tarieven. Er is daarom geen afzonderlijk budget toegekend door het zorgkantoor voor 2022. Daarom is er in tegenstelling tot voorgaande jaren geen aparte verdeling van middelen naar inzet medewerkers en ondersteunende zaken gemaakt.