Kwaliteitsprofiel Van Hollant Craenenbroeck 2017

Zorgvilla Van Hollant Craenenbroeck is een kleinschalige woonzorgorganisatie waarbij persoonsgerichte zorg met persoonlijke aandacht centraal staat. De zorgvilla bestaat sinds 1 december 2014 en bevindt zich in een karakteristieke, stijlvolle nieuwbouwlocatie te Heiloo (NH). Uniek is dat Van Hollant Craenenbroeck ook beschikbaar is voor echtparen, zowel wanneer slechts een van beide partners een zorgvraag heeft als wanneer beiden een zorgvraag hebben.

Er zijn 29 appartementen waarvan er 22 geschikt zijn voor echtparen. In de zorgvilla zijn diverse algemene voorzieningen aanwezig, waaronder een riante tuinkamer, de salon, filmzaal, fitnessruimte en beautysalon. De appartementsgrootte verschilt in oppervlakte van 35 m2 tot 100m2.

De zorg binnen Van Hollant Craenenbroeck is met name toegesneden op bewoners met een zorgzwaartepakket (ZZP) dat behoort bij een ZZP 4, ZZP 5 (beginnend) of ZZP 6 CIZ-indicatie, in de vorm van een VPT. Onze verpleegkundigen en verzorgenden zijn 24 uur per dag beschikbaar en kunnen diverse moderne hulpmiddelen gebruiken.

Op peildatum 1 juli 2017 wonen er 29 bewoners in de zorgvilla met een zorgvraag, waarvan 22 met een ZZP 4, 5 of 6 en 7 bewoners die zorg ontvangen die gefinancierd wordt vanuit de zorgverzekeringswet, wijkverpleging. Daarnaast wonen er 6 bewoners zonder een zorgvraag in de zorgvilla.

Missie, (zorg)visie en kernwaarden

Van Hollant Craenenbroeck is bewonersgericht, waarbij het uitgangspunt is dat bewoners zoveel als mogelijk zelf verantwoordelijkheid willen dragen voor hun eigen leven, zelf keuzes willen maken en het recht op privacy en zelfbeschikking wensen te behouden. Zorgvilla Craenenbroeck streeft ernaar om professionele en bewonersgerichte dienstverlening te bieden gebaseerd op de wensen en behoeftes van bewoners.

De kernwaarden binnen Van Hollant Craenenbroeck zijn gevormd rond het thema ‘respect’, gastvrijheid en dienstbaarheid. Medewerkers verplaatsen zich steeds weer opnieuw in de ‘bewoner’ en maken hun eigen belang, rol of positie ondergeschikt aan dat van de ‘bewoner’ als de situatie daarom vraagt. De bewoners wonen in de villa, het is hun huis en hun thuis. De medewerkers zijn te allen tijde te gast in hun huis! We streven naar onderling respect tussen de collega’s en hebben respect voor de gasten van onze bewoners. Iedereen is welkom in de zorgvilla en dat gevoel willen we van het moment van arriveren tot het moment van weer weggaan benadrukken.

De kernwaarden bij Van Hollant Craenenbroeck:

  • Respect voor de bewoner
  • Respect voor de gasten
  • Respect voor je collega’s
  • Respect voor de zorgvilla

Profiel medewerkersbestand

In de bewonersgerichte aanpak behouden bewoners zoveel als mogelijk de eigen regie en blijven zij zelf hun keuzes maken. Alleen als de gezondheid van de bewoner daar om vraagt zullen we de communicatie met de wettelijke vertegenwoordiger oppakken. Van Hollant Craenenbroeck begeleidt hen met een vast team van eigen professionele verpleegkundigen en verzorgenden, dat dag en nacht voor klaarstaat en dankzij een persoonlijk alarmeringssysteem 24 uur per dag oproepbaar is.

Van Hollant Craenenbroeck hecht grote waarde aan een deskundig en professioneel zorgteam in de zorgvilla. Het zorgteam bestaat uitsluitend uit vaste collega’s met verschillende opleidingsachtergronden. ‘Vaste gezichten’ zijn geen uitzondering maar nadrukkelijk de regel, dit vormt dan ook een van de speerpunten van het zorgbeleid: de bewoners kennen de medewerkers van het zorgteam en de medewerkers kennen hen.

Helpende Plus

Het team heeft 3 helpenden (plus) in dienst die helpen bij de ochtendzorg, wandelingen met de bewoners maken, dagelijkse vragen van de bewoners beantwoorden en natuurlijk oog hebben voor het welbevinden van de bewoners.

Verzorgende IG

Daarnaast zijn er 16 verzorgenden IG. Zij hebben verschillende achtergronden qua werkervaring maar delen allemaal de liefde voor de ouderenzorg. Een collega die al verzorgende IG is volgt momenteel de opleiding om verpleegkundige te worden. Een aantal andere collega’s gaat hier nog mee starten.

Verpleegkundige niveau 4

In de zorgvilla werken op dit moment 4 verpleegkundigen niveau 4. De verpleegkundigen voeren handelingen uit waartoe de andere collega’s niet bevoegd zijn en voeren de dagelijkse regie over de lopende zaken binnen het zorgteam.

Verpleegkundige niveau 5

Er is binnen de zorgvilla 1 verpleegkundige niveau 5. Zij houdt zich vooral bezig met de indicaties en bespreekt de zorgplannen en het verpleegkundig dossier met het zorgteam.

De leeftijdsopbouw van de collega’s varieert in een effectieve combinatie van jong en oud. De meeste medewerkers zijn al jaren werkzaam in de zorg en hebben veel ervaring. Daarnaast zijn jonge collega’s werkzaam waarmee frisse ideeën in de organisatie worden gebracht.

Van Hollant Craenenbroeck is trots op haar medewerkerssamenstelling:

Functie Aantal beroepskrachten
Verpleegkundige niveau 5 1
Verpleegkundige niveau 4 4
Verzorgende IG niveau 3 16
Helpende (plus) niveau 2 3
Activiteitenbegeleider HBO 1
Activiteitenbegeleider MBO 1
Gastvrouwen salon niveau 2 5
Facilitair (Horeca, huishouding, TD) 18

Deze medewerkersbezetting voldoet ruimschoots aan de geldende normen.

Conform het opleidingsplan worden de medewerkers jaarlijks bijgeschoold. Tijdens intervisie en functioneringsgesprekken wordt aandacht besteed aan het mogelijk bevorderen van de deskundigheid. Het opleidingsplan wordt dan ook samengesteld door de medewerkers in samenwerking met het management. De zorgvilla beschikt ook over medewerkers (verpleegkundigen) die bevoegd zijn om de collega’s van het zorgteam intern op te leiden.

Ratio medewerkerskosten / opbrengsten

Binnen Van Hollant Craenenbroeck Heiloo B.V. (Van Hollant Craenenbroeck) is de ratio medewerkerskosten versus zorgomzet hoger dan bij reguliere zorginstellingen. Het werkelijk aantal uren geleverde zorg ligt bij Van Hollant Craenenbroeck fors hoger dan het, vanuit de wet- en regelgeving vereiste aantal in te zetten uren. Dit kan oplopen tot een tweemaal zo hoge inzet van medewerkers dan de minimumeisen.

Kortom: er zijn meer collega’s aanwezig, bewoners krijgen hierdoor meer aandacht en de dienstverlening is bewonersgericht.

Wonen, welzijn en veiligheid

Naar aanleiding van het project Waardigheid en Trots zijn er met alle bewoners gesprekken gevoerd over de dagbesteding. De aanbevelingen uit dat onderzoek is verwerkt in het activiteitenaanbod. Bewegen vormt een belangrijke rol binnen het activiteitenaanbod, daar dit bijdraagt aan een lang en gezond leven. De activiteiten binnen de zorgvilla worden voor alle bewoners georganiseerd en samengesteld op basis van hun interesses en wensen. Gasten van bewoners zijn van harte welkom om deel te nemen aan de activiteiten.

Eén van de speerpunten bij Van Hollant Craenenbroeck is gastvrijheid. Het onderwerp staat sinds 2016 prominent op de agenda. Onder begeleiding van een gastvrijheidscoach is veel geleerd over het gastheerschap en het gastvrijheidsproject is vervolgd in samenwerking met Niek van den Adel, werkzaam als trainer, spreker en inspirator op het gebied van gastvrije zorg.

Veiligheid is een belangrijk punt binnen Van Hollant Craenenbroeck. Met name medicatieveiligheid, veiligheid binnen de zorgvilla en veiligheid binnen het appartement. Door middel van een MIC-commissie (Melding Incidenten Cliënten), intensief overleg met bewoners, familie en (medisch) specialisten, monitoring op veiligheidsrisico’s en adequaat handelen, wordt er 24 uur per dag gezorgd voor een constant hoog niveau van veiligheid in de gehele zorgvilla.

Externe borging

Om de kwaliteit van de zorg en dienstverlening steeds weer te verbeteren worden er jaarlijks interne audits gehouden. Maar ook externe partijen komen op diverse gebieden onze organisatie beoordelen. Zo komt Bureau de Wit regelmatig de Warenwet controleren. Jaarlijks wordt ook het legionella beheersplan, de infectiepreventie en het kwaliteitsmanagementsysteem beoordeeld door middel van een externe audit. Alle mogelijke verbeterpunten worden opgenomen in het verbeterregister en gevolgd in de managementrapportage.

Van Hollant Craenenbroeck heeft in 2017 vrijwillig aan een pilotonderzoek door de Inspectie voor Gezondheidszorg (IGZ) deelgenomen. Een van de bevindingen van de IGZ luide:

“Craenenbroeck heeft een duidelijke visie die zij in de praktijk ook uitdraagt. De inspectie trof een gedreven management aan met deskundige en betrokken medewerkers die gastvrijheid hoog in het vaandel hebben.”

Als eindconclusie schreef de IGZ:

“De inspectie is positief: het betreft een lerende organisatie. Men staat open voor feedback, de inspectie heeft vertrouwen in het management en vertrouwen in de verbeterkracht. Er is een goede basis neergezet waarop men verder kan bouwen voor de toekomst waarin de zorgvraag zal stijgen.”

Organisatie en management

Binnen zorgvilla Craenenbroeck zijn er twee belangrijke uitgangspunten voor medewerkers, namelijk ruimte voor de professional en eigenaarschap (zelfstandig functioneren). Er is sprake van een platte organisatie, waarbij het management een faciliterende en ondersteunende rol heeft; zij geven de medewerkers verantwoordelijkheid en vragen van hen om die eigen verantwoordelijkheid te nemen. Er wordt fors geïnvesteerd in scholing en er is veel ruimte voor de professional om zijn beroep uit te voeren. Vanzelfsprekend zijn de verpleegkundigen BIG geregistreerd.