Klachtenprocedure

De medewerkers van Van Hollant streven er altijd naar om u kwalitatief goede zorg en service te bieden. Mocht u echter niet tevreden zijn, dan vertrouwen we erop dat u dat aan de medewerkers, dan wel aan de directie/de locatiemanager kenbaar maakt, zodat we gezamenlijk naar een oplossing kunnen zoeken.

Komt u er samen met de medewerkers of directie/locatiemanagement niet uit? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de interne klachtenfunctionaris. Dat is Esther Veldt (esther.veldt@vanhollant.nl). De klachtenfunctionaris zal samen met u uw klacht formuleren en als mediator optreden tussen u en de directie/de locatiemanager.

Komt u er samen met de medewerkers, directie/locatiemanagement en/of interne klachtenfunctionaris niet uit? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de externe klachtenfunctionaris. Deze klachtenfunctionaris onderzoekt op basis van de klacht onder meer of de zorgaanbieder de zorg veilig, doeltreffend, doelmatig, tijdig en cliëntgericht heeft verleend. U kunt de klachtenfunctionaris bereiken via: klacht@verenigingspot.nl of www.verenigingspot/klachten. Vereniging SPOT is een branchevereniging die zich inzet voor kleinschalige thuis- en woonzorgaanbieders.

Komt u er niet uit met de directie/de locatiemanager en de bemiddeling van de externe klachtenfunctionaris? Dan kunt u overwegen een klacht in te dienen bij Stichting Zorggeschil (www.zorggeschil.nl). Op de website vindt u alle informatie die u nodig heeft, inclusief het Reglement Geschilleninstantie.

Vertrouwenspersoon

Voor onderwerpen die u niet direct met de zorgcollega’s en/of directie/locatiemanagement kunt of wilt bespreken, kunt u te allen tijde de vertrouwenspersoon benaderen.

De vertrouwenspersoon is Jacob Ouderkerken. De heer Ouderkerken is oud-wethouder van Heiloo en hij kent de doelstellingen van Van Hollant. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en heeft als belangrijkste taak een klacht of uiting van ongenoegen mede onder woorden te brengen en met de bewoner en de directie/de locatiemanager van Van Hollant naar een oplossing te zoeken (mediation). 

De bewoner kan de vertrouwenspersoon alleen schriftelijk benaderen. Dit doet men door de klacht of de uiting van ongenoegen te formuleren in een mail naar: vertrouwenspersoon@vanhollant.nl te sturen.